ผู้จัดทำ : นายวิวัฒน์ พิทักษ์วินัย , น.ส.ศกุลภรณ์ คำลือเกียรติ

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

(Working Capital Management)

    ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management)
เงินทุนหมุนเวียนอาจมีความหมายแตกต่างกันได้ดังนี้

   1. หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) ได้แก่ เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ สินค้าและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้างจำนวนเท่าใด

       สินทรัพย์หมุนเวียนถาวร (Permanent Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนขั้นต่ำที่ธุรกิจต้องมีไว้ตลอดเวลา ได้แก่ เงินสดขั้นต่ำ ลูกหนี้ขั้นต่ำ และจำนวนสินค้าที่กิจการจะต้องถือไว้ขั้นต่ำ

    สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราว (Temporary Current Assets) ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการถือไว้ชั่วคราว โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นฤดูกาล ในช่วงที่ขายดีกิจการจำเป็นต้องมีสินค้ามากและเมื่อขายไปมากย่อมมีลูกหนี้มาก ทั้งสินค้าและลูกหนี้ที่มีจำนวนมากกว่าที่กิจการมีตามปกติ ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราว

รูปที่ 4-1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

        รูปที่ 4-1 แสดงว่าสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งถือว่า ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจะสูงกว่าอัตรา การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียนมีการเพิ่มขึ้นลดลง ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ลดลง

2. เงินทุนหมุนเวียน อาจหมายถึงทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

3. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) หมายถึง ผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนนอกจากฝ่ายบริหารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วฝ่ายบริหารยังต้องตัดสินใจว่าจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งจะทำให้กิจการมีความมั่งคั่งสูงสุด

วงจรของเงินทุนเวียน (Working Capital Cycle)
     การประกอบธุรกิจ เจ้าของจะต้องนำสินทรัพย์มาลงทุนสินทรัพย์ที่นำมาลงทุนจะเป็นเงินสด กิจการจะต้องนำเงินสดไปจัดหาสินทรัพย์ดำเนินงาน เช่น ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ และเก็บเงินบางส่วนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ เช่น จ่ายค่าแรง ซื้อวัตถุดิบ หรือซื้อสินค้า และจ่ายค่าขนส่ง เป็นต้น

ตัวอย่าง
บริษัทนายสมชาย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 มีเงินลงทุน 500,000 บาท ประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้า

 ต่อมาถ้านำเงินไปลงทุนซื้อสินค้า โดยซื้อสินค้าเป็นเงินสด 450,000 บาท และซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท ฐานะทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนายสมชายจะเปลี่ยนไปดังนี้

     ถ้าบริษัทนายสมชายขายสินค้าราคาทุน 300,000 บาท เป็นเงินสด 100,000 บาทและเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาทและจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำนวน 40,000 บาท ฐานะทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนายสมชายจะเป็นดังนี้

 

 ต่อมาจ่ายชำระหนี้ 30000 บาท และเก็บเงินจากลูกหนี้ 40000 บาท ฐานะทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนายสมชายจะเป็นดังนี้

ต่อมานำเงินไปซื้อสินค้ามาเพิ่มทำให้เงินสดลดลง สินค้าและเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น ส่วนการขายสินค้าทำให้เงินสดและลูกหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งวงจรเงินทุนหมุนเวียนสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังรูปที่ 4-2

 

ความสำคัญของเงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ของกิจการโดยเฉพาะในกิจการที่โดยเฉพาะในกิจการที่ผลิตและขายสินค้า โดยที่กิจกการที่ผลิตและขายสินค้าจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่ากิจกการที่ขายบริการ

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญดังนี้
1. เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าจากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แต่สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นกิจการต้องลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนให้เหมาะสม
2. เนื่องจากทั้งจำนวนเงินลงทุนหมุนเวียนและส่วนประกอบของเงินทุนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจำเป็นต้องตัดสินใจทั้งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน และการจัดหาเงินมาลงทุนสินทรัพย์หมุนเวียน
3. เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับกิจการขนาดเล็ก เนื่องจากกิจการขนาดเล็กมักจะมีทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนมาก ดังนั้นความอยู่รอดของกิจการขนาดเล็กขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดจำนวนเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน 
  1. ลักษณะของธุรกิจ(Nature of the Firm’s Business) ลักษณะของการประกอบธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียน ธุรกิจที่ขายบริการมักจะไม่มีสินค้าและลูกหนี้ธุรกิจประเภทนี้มักขายบริการเป็นเงินสด กิจการที่ผลิตสินค้าขายจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าธุรกิจประเภทขายปลีกเนื่องจากมีสินค้าและลูกหนี้มากกว่า ธุรกิจประเภทขายปลีกซึ่งเป็นร้านอาหารจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าธุรกิจประเภทขายของชำ เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือน้อกว่า
           2. ขนาดของกิจการ(Size of the Firm) เนื่องจากกิจการขนาดใหญ่มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนได้มีประสิทธิภาพกว่ากิจการขนาดเล็ก ทำให้กิจการขนาดใหญ่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเทียบกับสินทรัพย์รวมในอัตราที่ต่ำกว่ากิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดใหญ่สามารถผลิตสินค้าได้ประหยัดกว่าและหาเงินทุนได้ง่ายกว่า ทำให้กิจการเหล่านี้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่น้อยกว่าและลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมากกว่า
3. ปริมาณการขาย เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น จำนวนเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ มักจะเพิ่มขึ้น หนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้าจะเพิ่มขึ้นตามสินค้าคงเหลือ
4. ฤดูกาลและวัฏจักร(Seasonal and Cyclical) ความต้องการสินค้าและบริการของธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ตามฤดูกาล เมื่อยอดขายเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เงินทุนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เช่น ห้างสรรพสินค้าจะมีสินค้าระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมสูง และลดจำนวนลงเรื่อยๆ และมีจำนวนต่ำระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เป็นต้น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจดีจะมีการขายสินค้าและบริการมาก ซึ่งทำให้เงินทุนหมุนเวียนสูง ตรงกันข้ามในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จะขายสินค้าและบริการน้อย จึงมีการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนน้อย
5. เทคโนโลยี(Technology) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้จำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เช่น เทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ระยะเวลาในการผลิตสินค้าสั้นลงจะทำให้จำนวนสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปลดลง เทคโนโลยีในการชำระหนี้ที่ทันสมัยทำให้ได้รับเงินสดเร็วขึ้นและจำนวนเงินลงทุนในเงินสดและลูกหนี้ลดลง
                                                   
6. นโยบายของกิจการ (Firm’s Policies) นโยบายของธุรกิจมีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน เช่น ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำกิจการขาดสภาพคล่อง อาจพยายามจูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้เร็ว ซึ่งจะทำให้จำนวนลูกหนี้ลดลง ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กิจการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้จาก 30 วัน เป็น 45 วัน ถ้าเดิมกิจการขายสินค้าวันละ 4,000 บาท การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอาจจะทำให้กิจการขายสินค้าได้เป็นวันละ 5,000 บาท จะทำให้ลูกหนี้เพิ่มจาก 120,000 เป็น 225,000 บาท นอกจากนโยบายสินเชื่อจะกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนแล้วนโยบายการผลิตก็จะกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน เช่น การผลิตสินค้าแบบสม่ำเสมอหรือผลิตแบบขึ้นลงตามฤดูกาล การผลิตสินค้าตามฤดูกาลการผลิตสินค้าแบบสม่ำเสมอจะทำให้กิจการมีสินค้าคงเหลือมากกว่าการผลิตสินค้าแบบขึ้นลงตามฤดูกาล การผลิตสินค้าตามฤดูกาลจะผลิตสินค้ามากเมื่อขายมาก ผลิตสินค้าน้อยเมื่อขายน้อย
7. ทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้บริหารประเภทระมัดระวังจะพยายามใช้นโยบายระมัดระวังเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนโดยการถือสินทรัพย์หมุนเวียนมากและจัดหาเงินทุนระยะยาวมาก นโยบายนี้จะทำให้ผลตอบแทนต่ำและมีความเสี่ยงต่ำ แต่ถ้าผู้บริหารที่ใช้นโยบายกล้าได้กล้าเสี่ยงกิจกการจะมีเงินทุนหมุนเวียนต่ำ โดยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนน้อย และจัดหาเงินทุนระยะสั้นมาก ทำให้ผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงสูง
8. ความสามารถในการจัดหาเงินทุน ธุรกิจที่มีความสามารถจัดหาเงินทุนได้ดีจะมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าธุรกิจที่มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนต่ำ

เงินทุนหมุนเวียนกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนจะกระทบต่อความมั่นคงของผู้ถือหุ้น ในทำนองเดียวกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในการจัดหาเงินทุนระยะยาว กล่าวคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนซึ่งกระทบต่อทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยง ผลตอบแทนอาจวัดด้วยอัตราส่วนความสามารถในการหากำไร ส่วนความเสี่ยงอาจวัดด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ตารางที่ 4-3 แสดงผลกระทบของการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนต่อความสามารถในการหากำไรและความเสี่ยง

ตารางที่ 4-3 ผลกระทบของการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ ความสามารถในการหากำไรและความเสี่ยง

  ตารางที่ 4-3 ถ้าสมมติเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่กำหนดไว้ และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 326,000 บาท กิจการต้องลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 500,000 บาท แต่กิจการสามารถที่จะตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนได้ โดยทางเลือกที่ 1 ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน 700,000 บาท ส่วนทางเลือกที่ 2 ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 500,000 บาท กิจการมีต้นทุนของเงินทุนเท่ากัน ถึงแม้ว่าจะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเท่ากันทั้ง 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าจะมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูงกว่าจึงมีความเสี่ยงต่ำกว่า แต่มีความสามารถในการหากำไรที่ต่ำกว่า โดยพบว่ากำไรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่ำกว่าทางเลือกที่ 2

  การจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งอาจหาได้จากเงินทุนระยะสั้นหรือเงินทุนระยะยาว เงินลงทุนแต่ละแหล่งจะมีต้นทุนและความเสี่ยงต่างกัน ตารางที่ 1-4 แสดงผลกระทบของการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียน
จากตารางที่ 1-4 ทั้ง 2 ทางเลือก ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากัน โดยลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน 500,000 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 500,000 บาท ก่อให้เกิดยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเท่ากันโดยได้กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 326,000 บาท แต่ทางเลือกที่ 1 จัดหาเงินทุนระยะสั้นมากกว่าทางเลือกที่ 2 ทำให้ต้นทุนของเงินทุนสำหรับทางเลือกที่ 1 น้อยกว่าต้นทุนของเงินลงทุนของทางเลือกที่ 2 ทำให้กำไรก่อนหักภาษี กำไรสุทธิและผลตอบแทนของทางเลือกที่ 1 สูงกว่าทางเลือกที่ 2 ส่วนอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของทางเลือกที่ 1 ต่ำกว่าทางเลือกที่ 2 นั่นคือ ทางเลือกที่ 1 มีความสูงเสี่ยงกว่าทางเลือกที่ 2
ความสามารถในการหากำไรและความเสี่ยงจะกระทบต่อความมั่นคงของ ผู้ถือหุ้นกล่าวคือผลตอบแทนสูง จะทำให้ราคาหุ้นสูง แต่ความเสี่ยงสูงจะทำให้ราคาหุ้นลดลง

ตารางที่ 4-4 ผลกระทบของการจัดหาเงินทุนต่อความสามารถในการหากำไรและความเสี่ยง

นโยบายเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Policy)
ตามที่ได้ทราบถึงผลกระทบของการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนแล้ว ผู้บริหารจะต้องกำหนดจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนและจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งการตัดสินใจนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้บริหาร ซึ่งลักษณะของผู้บริหารมี 2 ลักษณะ คือ

Aggressive Strategy

Conservative Strategy

   ผู้บริหารที่มองโลกในแง่ดีมีลักษณะกล้าได้กล้าเสี่ยง จะใช้นโยบาย Aggressive Strategy นโยบายนี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่ำ ส่วนผู้บริหารที่มองโลกในแง่ร้าย จะค่อนข้างระมัดระวังมักจะใช้นโยบาย Conservative Strategy นโยบายนี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิสูงกว่า นโยบาย Aggressive Strategy เงินทุนหมุนเวียนสุทธิสูงหรือต่ำ อาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน หรืออาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนหรืออาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจทั้งด้านการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน
   1. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารที่มองโลกในแง่ดีมักจะกำหนดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่ำกว่าผู้บริหารที่มองโลกในแง่ร้าย โดยผู้บริหารที่มองโลกในแง่ดีจะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าผู้บริหารที่มองโลกในแง่ร้าย ดังรูปที่ 4-3

   รูปที่ 4-3 เปรียบเทียบการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่าง Conservative Strategy และ Aggressive Strategy

 

จากรูปข้างต้น ทั้งสองนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวนเท่ากัน คือ 500,000 บาท แต่นโยบาย Conservative Strategy ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 400,000 บาท ซึ่งมากกว่านโยบาย Aggressive Strategy ที่ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 300,000 บาท
  2. การตัดสินใจจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารที่มองโลกในแง่ดีจะกำหนดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่ำกว่าผู้บริหารที่มองโลกในแง่ร้ายโดยจะจัดหาเงินทุนระยะสันสูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งสิ้น ถ้าลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากันดังรูปที่ 4-4 การจัดหาเงินทุนระยะสั้นมากกว่าทำให้เงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่ำกว่า

    รูปที่ 4-4 เปรียบเทียบการจัดหาเงินทุนระหว่าง Conservative Strategy และ Aggressive Strategy

   จากรูปที่ 4-4 ถ้าในการดำเนินงานกิจการต้องลงทุนในสินทรัพย์ทั้งสิ้น 900,000 บาท นโยบาย Conservative Strategy อาจจัดหาเงินทุนระยะสั้นเพียง 300,000 บาท และจัดหาเงินทุนระยะยาว 600,000 บาท ส่วนนโยบาย Aggressive Strategy จะจัดหาเงินทุนระยะสั้น 400,000 บาท และจัดหาเงินทุนระยะยาวเพียง 500,000 บาท
ตามทฤษฎีเมื่อกิจการกำหนดจำนวนเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้ว กิจการควรจะจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุน (Matching Principle) กล่าวคือเงินทุนที่ต้องการใช้ชั่วคราว ได้แก่ เงินทุนที่ใช้สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวควรจัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น ส่วนเงินทุนที่ต้องการใช้อย่างถาวร ได้แก่ เงินทุนที่ใช้สำหรับลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรรวมทั้งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ควรจัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว ดังรูป 4-5

รูปที่ 4-5 การลงทุนและจัดหาเงินทุนวิธี Matching Principle

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการหาจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวและระยะเวลาที่จะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์มาเป็นเงินสดทำได้ยาก ดังนั้นในการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับผู้บริหารที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะเป็นดังรูป 4-6

รูปที่ 4-6 การจัดหาเงินทุน- Conservative Strategy

รูปที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากิจการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียนถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวบางส่วน


รูปที่ 4-7 การจัดหาเงินทุน Aggressive Strategy

ผู้บริหารที่กล้าได้กล้าเสี่ยงอาจจะจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรบางส่วน กิจการขนาดเล็กซึ่งอาจไม่สามารถเข้าสู่ตลาดทุนได้ก็อาจจะจัดหาเงินทุนในลักษณะกล้าได้กล้าเสี่ยงดังรูป วิธีนี้จะจัดหาเงินทุนระยะสั้นสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวและบางส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวร และจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรบางส่วน การจัดหาเงินทุนโดยวิธีนี้มีข้อดีคือกิจการมีภาระต้นทุนของเงินทุนที่ถูกกว่าแต่มีข้อเสียคือมีความเสี่ยงสูงกว่า
3. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน นโยบาย Aggressive Strategy จะมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่ำกว่านโยบาย Conservative Strategy โดยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนต่ำกว่าและหรือจัดหาเงินทุนระยะสั้นสูงกว่า ดังรูปที่ 4-8

รูปที่ 4-8 การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุน

ทั้ง 2 นโยบายจำเป็นต้องใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเท่ากันหรือ 500,000 บาท แต่นโยบาย Conservative Strategy จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 400,000 บาท ส่วนนโยบาย Aggressive Strategy จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 300,000 บาท นอกจากนั้นนโยบาย Conservative Strategy จะจัดหาเงินทุนระยะสั้นจำนวน 300,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ จำนวน 200,000 บาท ส่วนนโยบาย Aggressive Strategy จะจัดหาเงินทุนระยะสั้นจำนวน 400,000 บาท และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นลบ 200,000 บาท และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นลบ 200,000 บาทภายใต้ Aggressive Strategy จะจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวและสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรบางส่วนด้วยเงินทุนระยะสั้น และจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรบางส่วน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนภายใต้ Conservative Strategy โครงการที่วางแผนไว้จะจัดหาเงินทุนระยะยาวส่วนเงินทุนระยะสั้นใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดไว้เท่านั้น

นโยบาย Conservative Strategy และ Aggressive Strategy มีลักษณะที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

   การใช้ Conservative Strategy จะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำเนื่องจากกำไรน้อยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนมากทำให้ต้องใช้เงินทุนเพิ่มทำให้ผลตอบแทนน้อย เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนให้ผลตอบแทนน้อยกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การมีหนี้สินระยะยาวมาก จะเสียค่าใช้จ่ายแพงกว่าเงินระยะสั้น อย่างไรก็ตามการใช้นโยบายนี้ จะทำให้กิจการมีความเสียงต่ำ เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดมาก นอกจากนี้การใช้เงินทุนระยะยาวมากจะทำให้กิจการมีความคล่องตัว และเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินชั่วคราวก็อาจหาได้ง่ายกว่า

สรุป

     การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน และการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวนเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนขึ้นกับยอดขาย ประเภทและขนาดของธุรกิจ เทคโนโลยีรวมทั้งทัศนคติของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ การจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนอาจจัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาว การจัดหาเงินลงทุนระยะสั้นมีข้อดี คือ มีต้นทุนต่ำกว่า แต่มีความเสี่ยงมากกว่า ส่วนการจัดหาเงินทุนระยะยาวนั้นมีต้นทุนสูงกว่าแต่มีความเสี่ยงต่ำกว่า ดังนั้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน และเลือกนโยบายเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมกับกิจการนั้น

ลิงค์ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนบทที่ 4

แบบฝึกหัดบทที่ 4 พร้อมเฉลย

edit @ 15 Sep 2008 14:59:50 by mis48-bf

edit @ 17 Sep 2008 18:57:12 by mis48-bf

edit @ 17 Sep 2008 19:02:22 by mis48-bf

Comment

Comment:

Tweet

#11 By ดาราวรรณ ฺฮุงหวล (203.158.205.204|203.158.205.204) on 2015-03-25 18:58

#10 By (171.98.165.221|192.168.10.221, 171.98.165.221) on 2014-09-30 13:55

เข้าดูแบบฝึกหัดยังไง

#9 By dudi (202.29.80.11) on 2013-09-04 12:49

comment2, Viagra, Online Dating, cialis 2 doses, Dating Sites, guaranteed cheapest viagra, free dating services, Levitra, gay dating nz,

#8 By viagra (69.172.204.137) on 2010-10-19 14:50

comment1, newport cigarettes, acomplia uk, cheapest cialis, adult sim dating games, free dating sites, cheap cialis, Viagra, sex dating, Phentermine, gay dating web site,

#7 By gay christian dating sites (94.251.117.204) on 2010-10-19 10:11

comment3, Viagra, adult sex dating, cialis online, acomplia.com, Dating Sites, Adipex, cialis, dosage viagra, buy levitra, phentermine, dating service gay,

#6 By sexy cigarettes (61.115.229.74) on 2010-10-19 07:08

comment5, discount viagra, adult dating service, Cialis, Cigarettes, dating sites, adipex, rimonabant.com, Dating Services, Phentermine, gay and lesbian dating,

#5 By Phentermine (80.50.137.118) on 2010-10-19 05:39

comment1, viagra, Online Dating, newport cigarettes, acomplia diet drug, cialis cause insomnia, adult dating site, Dating Sites, Dating Services, Levitra, Phentermine,

#4 By Cialis (189.50.1.195) on 2010-10-19 02:41

comment2, viagra pill, adult sim dating games, cialis, free online dating, Discount Cigarettes, viagra canada, cigarettes, cialis, acomplia is worthless, adult dating 365, dating adult sites list, cheap cialis, Viagra, rimonabant online cheap, sex dating sites, canada dating online services, phentermine.com, levitra,

#3 By cialis drug impotence (201.20.18.165) on 2010-10-19 01:09

mDcI6c <a href="http://zwoxszvauush.com/">zwoxszvauush</a>, [url=http://ibdybsyxscbw.com/]ibdybsyxscbw[/url], [link=http://qsuxcltholfz.com/]qsuxcltholfz[/link], http://tpilltowzuzl.com/

#2 By wpddilqtjad (210.105.3.131) on 2010-10-18 14:31

รหัสผ่านเข้าดูเฉลยแบบฝึกหัสล่ะค่ะ
จะขอบคุณมาก

#1 By ยย (119.31.126.66) on 2010-09-10 22:09