จัดทำโดย นายนิรันดร์ นี้วันเปี้ยและนางสาวกนกวรรณ ทัพผา

ค่าของเงินตามเวลา (Time Value of money)

การลงทุนในโครงการต่าง ๆ เงินทุนและผลตอบแทนจะเกิดขึ้นต่างเวลากัน ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วจะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เงินจ่ายลงทุนและผลตอบแทนที่ต่างเวลากันจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ต้องทำให้ค่าอยู่ ณ เวลาเดียวกัน การที่จะทำให้อยู่ ณ เวลาเดียวกัน คือ ต้องคำนวณหามูลค่าอนาคต (Future Value) หรือมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) แล้วแต่สภาวการณ์

แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าอนาคตสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อตัดสินใจลงทุน เช่น การหาเงินรวมที่ได้รับในอนาคตเมื่อนำเงินไปลงทุน การนำไปหาอัตราการขยายตัวของยอดขาย เป็นต้น ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น การจัดทำงบจ่ายลงทุน การประเมินราคาหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เป็นต้น

มูลค่าอนาคต (Future Value: FV)

การศึกษาเรื่องมูลค่าอนาคต จะพิจารณาใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. ความหมายของมูลค่าอนาคต

2. มูลค่าอนาคตกรณีนำฝากเงินหรือจ่ายลงทุนครั้งแรกครั้งเดียว

3. มูลค่าอนาคตกรณีนำฝากเงินหรือจ่ายลงทุนเป็นรายงวด

4. มูลค่าอนาคตกรณีนำฝากเงินหรือจ่ายลงทุนและคิดดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

1. ความหมายของมูลค่าอนาคต

มูลค่าอนาคต (Future Value) หมายถึง จำนวนเงินรวมที่ได้รับจากการลงทุนเมื่อ สิ้นเวลาหนึ่งในอนาคต ณ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนระดับหนึ่ง โดยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ได้รับจะลงทุนต่อแบบต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด นั่นหมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับหรือดอกเบี้ยแต่ละงวดจะไม่มีการเบิกจ่าย แต่จะลงทุนต่อจนครบตามระยะเวลาที่ตกลงกัน

2. มูลค่าอนาคตกรณีนำฝากเงินหรือจ่ายลงทุนครั้งแรกครั้งเดียว

เป็นลักษณะการลงทุนที่ผลตอบแทนในปีแรกจะนำมาลงทุนต่อไปในปีที่สอง ทำให้ เงินต้นในปีที่สองเท่ากับเงินต้นของปีที่หนึ่งบวกดอกเบี้ยของปีที่หนึ่ง และลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนครบกำหนดการลงทุน (ดอกเบี้ยทบต้น) จะได้เงินรวมมาจำนวนหนึ่ง

สูตรการคำนวณ

FVn = PV (1 + i) n

FVn = PV (FVIFi%,n)

กำหนดให้

FVn = จำนวนเงินรวมที่ได้รับในปลายปีที่ n

PV = เงินต้นที่นำฝากต้นปีที่ 1

i = อัตราดอกเบี้ย

 

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

เงินรวมปลายปีที่ 1 = เงินต้นปีที่ 1 +ดอกเบี้ยของเงินต้นปีที่ 1

FV1 = PV+ iPV

เงินรวมปลายปีที่ 2 = เงินต้นปีที่ 2+ดอกเบี้ยของเงินต้นปีที่ 2

FV2= (PV+ iPV) +i (PV+ iPV)

= PV+ iPV+iPV+ i2PV

=PV (1+i+i+i2)

=PV (1+2i+i2)

=PV (1+i) 2

ทำนองเดียวกันถ้าคำนวณหาค่าเงินรวม 5 ปี จะได้ ณ ปลายปีที่ 5 มีเงินรวมดังนี้

FV5 = PV (1+i) 5

หรือถ้าต้องการหาค่าเงินรวมปลายปีที่ n จะได้สูตรการหาค่าเงินรวมดังนี้

FVn= PV (1+i) n……………..

 

ตัวอย่างที่ 6.1 นายเด่น นำเงินไปฝากธนาคารกรุงดี จำกัด(มหาชน) จำนวน 100 บาท โดยฝากแบบประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 8%ต่อปี อยากทราบว่านายเด่นจะได้รับเงินจากธนาคารเป็นเงินเท่าไร ถ้าฝากเป็นเวลา 1 ปี และ 2 ปี

วิธีคำนวณ

กรณีฝากเงิน 1 ปี เงินรวมปลายปีที่1 คำนวณได้ดังนี้

FV1= PV(1+i)1

=100(1+1.08) =100(1.08)=108.00บาท

กรณีฝากเงิน 2 ปี เงินรวมปลายปีที่2 คำนวณได้ดังนี้

FV2= PV(1+i)2

=100(1+1.08)2 =100(1.1664) =116.64บาท

จากตัวอย่างข้างต้นเงินรวมปลายปีที่2 116.64บาท วิเคราะห์ได้ดังนี้ คือจำนวน 1