ผู้จัดทำ : นายจีระศักดิ์  บุญยศ;นางสาวปิยวรรณ  ทาเวียง ;นางสาวศิริพร  ตันชุ่ม 

โครงสร้างทางการเงิน  FINANCIAL STRUCTURE

                โครงสร้างทางการเงิน หมายถึง  แหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหมายถึงข้อมูลเฉพาะส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลนั่นเอง

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนเฉพาะส่วนของเงินทุนระยะยาวทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งได้แก่ หนี้สินไม่หมุนเวียนและ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เรียกว่า โครงสร้างเงินทุน ซึ่งเป็นเงินทุนหลักที่ธุรกิจใช้เพื่อลงทุน ดังนั้น โครงสร้างเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเงิน               

 โครงสร้างทางการเงิน = หนี้สินหมุนเวียน + หนี้สินไม่หมุนเวียน+ ส่วนของผู้ถือหุ้น

                โครงสร้างของเงินทุน หมายถึง การจัดหาเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ ซึ่งได้แก่หนี้สินระยะยาว หุ้นบุริมสิทธิ

และส่วนของผู้ถือหุ้น โครงสร้างจองเงินทุนจะไม่รวมหนี้สินระยะสั้น ดังนั้นโครงสร้างของเงินทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเงิน               

 โครงสร้างเงินทุน = หนี้สินไม่หมุนเวียน+ ส่วนของผู้ถือหุ้นตลาดการเงิน (Financial Markets)               

                ตลาดการเงินเป็นแหล่งเงินทุนซึ่งทำหน้าที่ให้กู้ยืมและลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ

ตลาดการเงินที่ไม่เป็นทางการหรือตลาด OTC

หมายถึง  แหล่งที่มีการระดมเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว

จากแหล่งเงินทุนที่ไม่มีกฎหมายควบคุม ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา ตลาดการเงินที่ไม่เป็นทางการโดยทั่วไปจะไม่มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบมากนัก อาจไม่มีหลักเกณฑ์การกู้ยืม ไม่มีข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง

และแน่นอน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการกู้ยืมสูงตลาดการเงินที่เป็นทางการ (Organized Financial Market)

                หมายถึง แหล่งที่มีการระดมเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวจาก

สถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แน่นอน ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล

การกู้ยืมมีหลักฐาน เช่น การทำสัญญากู้เงินและการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น มีการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ การให้กู้ยืม

ในตลาดการเงินที่เป็นทางการมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ำกว่าการให้กู้ยืมในตลาดการเงินที่ไม่เป็นทางการ บทบาทของตลาดการเงิน                                  

ตลาดการเงิน เป็นตลาดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงินตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

โดยเปลี่ยนเงินออมไปเป็นการลงทุนทั้งในรูปของการให้สินเชื่อ และการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดการเงิน

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ตลาดเงิน (Money market) คือตลาดที่มีการระดมเงินจากประชาชนและการให้ สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี

ทั้งแก่ภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุ

การไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วเงินคลัง เป็นต้น

2. ตลาดทุน (Capital market) คือ แหล่งระดมเงินทุนได้โดยผ่านการกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจะระดม

เงินทุนจากผู้มีเงินออมในรูปของการรับฝากหรือกู้ยืมเงิน โดยมีผลตอบแทนเป็นการจูงใจคือดอกเบี้ย

2.1   ตลาดสินเชื่อทั่วไป  สามารถระดมเงินทุนได้โดยผ่านการกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน

ซึ่งจะระดมเงินจากผู้มีเงินออมในรูปของการรับฝากหรือกู้ยืมเงิน โดยมีผลตอบแทนเป็นการจูงใจคือดอกเบี้ย

                2.2   ตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้  เป็นตลาดที่มีการออดตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ เช่น

               หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และพันธบัตร เป็นต้น                นอกจากนั้น ทั้งสองตลาดนี้ ยังสามารถแบ่งออกเป็น

1.     ตลาดแรก (Primary market) คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์จากองค์กรหรือ

บริษัทผู้ออกโดยตรง โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ หรือกองทุนรวมใดๆ

2.     ตลาดรอง  (Secondary market) คือตลาดที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคยถูกทำการซื้อขาย

มาแล้วในตลาดแรก ส่วนใหญ่มักจะซื้อผ่านคนกลาง เช่น สถาบันการเงิน ท่านอาจจะจำลักษณะ

ของตลาดรองว่าคล้ายๆ กับตลาดขายของมือสอง ซึ่งเป็นตลาดที่มีไว้สำหรับเปลี่ยนมือ

หลักทรัพย์เท่านั้น  การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น (Short-Term  Financing)

                เงินทุนระยะสั้น  หมายถึง  เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 จำนวนและระยะเวลาของเงินทุนระยะสั้นที่ธุรกิจต้องจัดหามานั้น  ได้จาการจัดทำงบประมาณเงินสดแหล่งเงินทุนระยะสั้นสินเชื่อทางการค้า    (Trade Credit)
 • ผู้ขายมอบสินค้าให้ก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงิน (เงินทุนที่เกิดโดยอัตโนมัติ)
 • เงื่อนไขของสินเชื่อการค้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับ
  • การกำหนดเวลาเริ่มต้น (EOM หรือ วันที่ที่ปรากฏในใบกำกับสินค้า)
  • การกำหนดเวลาที่ได้รับส่วนลด
  • การกำหนดอัตราส่วนลด
  • การกำหนดเวลาชำระหนี้สิน
  • เช่น 2/10, n/30 EOM
ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ มีฐานะทางการเงินที่ดี
 • ต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
 เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีหลักประกันเงินกู้เฉพาะกรณี (Transaction Loan)
 • กู้เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่ระบุระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
 • พิจารณาเป็นโครงการไป
แบบกำหนดวงเงินกู้ (Line of Credit)
 • เป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารกับลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการโดยธนาคารกำหนดวงเงินสูงสุดในการให้กู้
 • ข้อตกลงดังกล่าวโดยทั่วไปอายุไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบกำหนดอาจขอต่อสัญญาใหม่
 เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีหลักประกันเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Credit)
 • เป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารกับลูกค้าอย่างเป็นทางการ
 • ผู้กู้สามารถกู้เงินจากธนาคารจนครบวงเงินที่ตกลงไว้
 • ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee)
 ต้นทุนการกู้ยืม (Cost of Borrowing)อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)
 • คิดจากความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และจำนวนเงินขอกู้
  • Collect Basis             - จ่ายดอกเบี้ยเมื่อถึงวันครบกำหนด
  • Discount Basis           - หักดอกเบี้ยออกจากเงินต้นทันที
 • เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ย 1,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี หาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate)
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accruals)
 • ถือเป็นแหล่งเงินทุนอัตโนมัติ
 • ค่าแรงค้างจ่าย ค่าภาษีค้างจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินสดออกไป
แหล่งเงินทุนระยะสั้น 1. เครดิตการค้า ( Trade Credit )
2. ตราสารพาณิชย์ ( Commercial Paper )
3. เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ( Short Term Loans)
เครดิตการค้า มี 3 รูปแบบคือ

 1. บัญชีเงินเชื่อ ( Open Account ) หมายถึง ผู้ขายสินค้าส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อพร้อมทั้งใบแจ้งหนี้ ซึ่งแสดงรายการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับราคาสินค้า จำนวนสินค้า ยอดเงินที่ต้องชำระโดยผู้ซื้อไม่ต้องเซ็นหลักฐานใดๆที่แสดงความเป็นหนี้อย่างเ

ป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายจะมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ซื้อก่อน

2. ตั๋วเงินจ่าย ( Note Payable ) ในกรณีนี้ผู้ขายจะขอให้ผู้ซื้อลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อรับรองสภาพการเป็นหนี้

 ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้จะระบุวันที่ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินไว้อย่างชัดเจน

3. ตั๋วแลกเงิน ( Trade Acceptance ) เป็นวิธีการที่ผู้ซื้อต้องเซ็นรับรองการเป็นหนี้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ขายจะออกดราฟท์ใ

ห้ผู้ซื้อเซ็นรับรองว่าจะชำระหนี้ภายในกำหนด และเมื่อถึงกำหนดจะให้นำ ดราฟท์นั้นไปขึ้นเงินที่ธนาคารใด เมื่อผู้ซื้อเ

ซ็นแล้วดราฟท์ก็จะกลายเป็นตั๋วแลกเงิน และตั๋วแลกเงินนี้สามารถนำไปขายลดในท้องตลาดเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีการชำระเงินค่าสินค้าตามเครดิตการค้า  มี 2 ลักษณะ  ดังนี้

1. การชำระเงินค่าสินค้าในวันครบกำหนดการค้า (Payment on the Final Due Date) กรณีเงื่อนไขไม่มีส่วนลดเงินสด 

ธุรกิจจะชำระเงินค่าสินค้าในวันครบกำหนดชำระแต่ถ้าเงื่อนไขการขายมีส่วนลดเงินสด  ผู้ซื้ออาจชำระเงินภายใน

กำหนดเวลาที่ให้ส่วนลดเงินสดโดยได้รับส่วนสดหรืออาจชำระเงินในวันครบกำหนดโดยไม่รับส่วนลดเงินสดก็ได้

2. การยืดระยะเวลาชำระหนี้  (Streching Accounts Payable/ Leaning on the Trade) เป็นการ  ยืดระยะเวลาชำระหนี้

หลังจากวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขการขาย การกระทำเช่นนี้ธุรกิจจะต้องเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการ

ไม่รับส่วนลดเงินสด ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเนื่องจากการชำระหนี้ช้ากว่ากำหนดชำระตามเงื่อนไขการขาย และที่สำคัญก็คืออาจทำให้เสียเครดิตในวงการค้า 

ข้อดีของเครดิตการค้า

1. เป็นแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ทั่วไปและหาได้ง่าย
2. ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. การขอเครดิตการค้าไม่ต้องทำเป็นทางการ
4. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเครดิตพอที่จะหาเงินจากแหล่งอื่น
5. มีความยืดหยุ่นสูง เช่นอาจจะเลื่อนเวลาการชำระเงินได้
 ตราสารพาณิชย์ (Commercial  Paper)

ตราสารพาณิชย์ คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุสั้นประมาณ 3 วัน - 9เดือน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ออกโดยบริษัท

ที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินน่าเชื่อถือ และสัญญาว่าจะจ่ายเงินแก่ผู้ถือตั๋ว ตลาดตราสารพาณิชย์ แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

1.       ตลาดตราสารพาณิชย์ที่ขายผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ ( Dealer Market ) ซึ่งผู้ค้าหลักทรัพย์จะคิดค่านายหน้าจากผู้ออกตราสาร                   

        2.        ตลาดตราสารพาณิชย์ที่ขายโดยผู้ออกโดยตรง ( Direct Placement Market ) วิธีนี้ผู้ออกตราสารจะขายให้นักลงทุนโดยตรง
ผู้ซื้อตราสารอาจจะเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือบริษัททั่วไป โดยซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร หารายได้
 

ข้อดีและข้อเสียของตราสารพาณิชย์

ข้อดี
1. อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
2. ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายเหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
3. ไม่ต้องมีหลักประกัน
ข้อเสีย
1. ผู้ซื้อตราสารมีเงินทุนจำกัดในบางช่วง ทำให้การขายตราสารไม่เป็นตามที่คาดไว้
2. ผู้ออกตราสารพาณิชย์ที่มีปัญหาทางการเงิน จะขาดความน่าเชื่อถือทำให้ขายตราสารได้ยาก
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ (Unsecured short-termloand) แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.  เงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Unsecured Loans ) คือ เงินกู้ประเภทที่สามารถชำระหนี้คืนในตัวมันเอง

( Self - liquidating ) ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ที่จัดหามาโดยการใช้เงินกู้ยืมนี้ รายได้ที่ได้กลับมาเปลี่ยนเป็นเงินสด

ไหลเข้ามาพอเพียงที่จะชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี

2.  เงินกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Secured Loans ) กรณีที่ธนาคารเห็นว่าผู้กู้มีความสามารถในการจ่ายเงินคืน

ไม่เพียงพอ จึงกำหนดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อลดความเสี่ยงภัยทางการเงิน ซึ่งพิจารณาจาก
1. กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจ
2. เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน
 

ประโยชน์ของการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้น

1. ต้นทุนต่ำกว่า เพราะกิจการจะชำระดอกเบี้ยของทุนเฉพาะช่วงที่นำมาใช้เท่านั้น

2. เกิดความสัมพันธ์กับธนาคารอย่าใกล้ชิด กู้ยืมเฉพาะเวลาที่ต้องการและชำระคืนทันทีเมื่อหมดความต้องการแหล่งเงินทุนระยะยาว (Long-Term Financing)

เงินทุนระยะยาว หมายถึง  เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 

โดยทั่วไปธุรกิจจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  แหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาว

จากแหล่งเงินทุนภายในและเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอก  เงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุน

ภายในเป็นเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงาน  ได้แก่กำไรสะสม  เงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอก

จัดหาได้หลายลักษณะ  เช่น  การกู้ยืมเงินทุนระยะยาวจากสถาบันการเงิน  การออกหุ้นกู้  หุ้นบุริมสิทธ์และ

หุ้นสามัญ  เป็นต้น แหล่งเงินทุนระยะยาวการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนโดยมีระยะเวลากู้ยืมมากกว่า 1 ปี
 • การจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายใน
  •  เงินลงทุนส่วนตัว
  • กำไรสะสมของกิจการ (retain profit)
 • การจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก
  • การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป
  • การออกหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ แก่บุคคลหรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การขายหุ้นให้มหาชน
  • การออกหุ้นกู้, ฯลฯ

พันธบัตร หรือ หุ้นกู้   สัญญา (ตราสาร) ที่แสดงการกู้ยืมเงิน ระหว่างผู้กู้ (บริษัทผู้ออกตราสารหนี้) กับผู้ให้กู้ (ผู้ลงทุน/ ถือตราสารหนี้) โดยในสัญญาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมนั้น                

 หุ้นสามัญ

 • เป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุน (Equity)
 • โดยการออกจำหน่ายหุ้นสามัญ
 • ผู้ถือหุ้นสามัญมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทและมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้
  • การควบคุมบริษัท
  • สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ก่อน
หุ้นบุริมสิทธ์
 • เป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุน (Equity)
 • แต่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ผสมกึ่งหนี้สินและกึ่งหุ้นสามัญ
 • ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ คือ เงินปันผล (แต่จะระบุไว้คงที่ เช่นเดียวกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือพันธบัตร)
 • ปกติจะอยู่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา Par

 ประโยชน์ของการใช้แหล่งเงินทุนระยะยาว                                

1. ลดความเสี่ยง                                

 2. ให้ความมั่นคง                                

3. เพิ่มสภาพคล่อง  

edit @ 17 Sep 2008 10:18:05 by mis48-bf

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ขอบคุณครับ

#1 By (125.26.122.32) on 2009-02-22 11:38

ขอบคุณค่ะ
big smile

#2 By (117.47.72.53) on 2009-06-04 17:10

ขอบคุณมากค่ะ อยากได้โครงสร้างทางการเงินกับความเสี่ยง/กำไรต่อทุน ด้วยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

#3 By (222.123.18.96) on 2009-08-15 16:30

ขอบคุณมากๆน๊ะค๊าาาาาาาbig smile

#4 By Sara (202.149.25.241) on 2009-09-08 19:11

ขอบคุณมากนะคะ

#5 By kik (118.172.249.188) on 2009-09-09 17:15

อยากทราบการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยในการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างไร

#6 By pp (124.122.166.136) on 2009-11-01 18:50

ขอบคุณมาก

#7 By พำ (180.180.54.99) on 2010-01-28 13:06

#8 By (203.158.176.200) on 2010-02-01 11:01

#9 By (222.123.149.196) on 2010-02-13 10:42

ต้องการทราบความหมายแหล่งเงินทุนระยะปานกลาง

#10 By au (124.121.50.206) on 2010-02-16 23:36

เอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ ได้เลยนะคะเนี่ย
ขอบคุณค่ะ

RMUTL เช่นกันค่ะ

#11 By blambloo on 2010-05-03 12:39

Ub7HGz <a href="http://gazxojjtbkjm.com/">gazxojjtbkjm</a>, [url=http://pihjcltgsnrh.com/]pihjcltgsnrh[/url], [link=http://phxpvefidmha.com/]phxpvefidmha[/link], http://opjerjgeflyx.com/

#12 By hzdnlto (202.37.75.202) on 2010-10-18 04:36

fzOu4s <a href="http://bkwkrusqygsr.com/">bkwkrusqygsr</a>, [url=http://oaawaptvacuw.com/]oaawaptvacuw[/url], [link=http://lonilrwevwes.com/]lonilrwevwes[/link], http://hhxjptrtctjx.com/

#13 By iblyknn (193.137.203.231) on 2010-10-18 14:31

comment1, globe life insurance, acomplia cheapest online, handla ultram, ampicillin colony pamp rapid resistance transformation, cheap propranolol, cheap cialis, cheap online diflucan, cialis no prescription, health medical insurance, tetracycline hydrochloride, sex dating service, herbal detox, propecia online, online pharmacy rimonabant, levitra and zoloft, quote auto insurance, herbal diet products,

#14 By levitra (200.45.94.134) on 2010-10-18 20:45

comment1, globe life insurance, acomplia cheapest online, handla ultram, ampicillin colony pamp rapid resistance transformation, cheap propranolol, cheap cialis, cheap online diflucan, cialis no prescription, health medical insurance, tetracycline hydrochloride, sex dating service, herbal detox, propecia online, online pharmacy rimonabant, levitra and zoloft, quote auto insurance, herbal diet products,

#15 By levitra (92.61.37.207) on 2010-10-18 20:47

comment5, Adult Dating, Cialis, newport cigarettes homepage, buy cigarettes overseas, Acomplia, cialis genuinerx.net viagra viagra, adult dating uk, free dating sites mn, Cialis, Rimonabant, sex dating sites, Dating Services, phentermine, Gay Dating,

#16 By russian dating services (82.186.39.90) on 2010-10-19 01:07

comment1, Viagra, adult dating, carton of cigarettes, largest dating sites, cheap viagra, Sex Dating, russian dating services, phentermine.com, levitra and zoloft, free online gay dating,

#17 By adult dating contacts (72.254.128.201) on 2010-10-19 04:09

comment1, viagra price, adult phone dating vegas, swedish dating online, cialis 10mg, discount cigs, order acomplia online, Dating Sites, adipex alcohol interaction, cialis viagra levitra, Rimonabant, buy viagra link, Sex Dating, levitra, gay dating advice,

#18 By cheap acomplia (88.84.190.66) on 2010-10-19 05:39

comment3, viagra, adult dating, Cialis, Online Dating, newport cigarettes, viagra oder online, discount cigarette, acomplia diet rimonabant smoke, cialis, Adult Dating, completely free dating sites, Adipex, buy cialis, rimonabant generic manufacturer, viagra prices, free sex dating, Dating Services, Levitra, advice dating gay,

#19 By acomplia online (90.46.252.124) on 2010-10-19 08:37

comment3, american singles online dating, Discount Cigarettes, adult dating au, online viagra, phentermine,

#20 By cigarettes (211.106.179.2) on 2010-10-19 13:14

comment6, viagra.com, Adult Dating, Cialis, online dating sites, newport cigarettes, cheap viagra, newport cheap cigarettes, Cialis, adult dating uk, adipex, cialis levitra sales viagra, Viagra, Rimonabant, virtual dating sex games, russian dating services, 2003 cialis levitra market sales viagra, phentermine, gay dating,

#21 By cigarettes (89.122.151.151) on 2010-10-19 14:48

ขอบคุณนะค่ะ เป็นประโยชน์กับฉันมากเลยconfused smile

#22 By sara (119.31.121.89) on 2011-01-25 18:45

thank you big smile big smile big smile

#23 By หนูดี (203.158.201.4) on 2011-02-17 13:31

ขอบคุณมากครับ

#24 By johnnymarc on 2011-12-07 09:49

Hello! fgfefee interesting fgfefee site! I'm really like it! Very, very fgfefee good!

#25 By ytiwttrr (103.7.57.18|193.104.27.90) on 2012-08-07 01:36

Very nice site!

#26 By epowwiri (103.7.57.18|193.104.27.90) on 2012-08-07 01:38

Hello! fadefed interesting fadefed site! I'm really like it! Very, very fadefed good!

#27 By ppytupeo (103.7.57.18|193.195.164.26) on 2012-11-09 13:20

Very nice site!

#28 By twyiytor (103.7.57.18|201.253.68.1) on 2012-11-09 13:24

Hello! fadkbeb interesting fadkbeb site! I'm really like it! Very, very fadkbeb good!

#29 By tptywoui (103.7.57.18|93.186.192.127) on 2013-04-11 17:58

Very nice site!

#30 By teywtouo (103.7.57.18|85.141.55.162) on 2013-04-11 18:01

Hello! gkgecff interesting gkgecff site! I'm really like it! Very, very gkgecff good!

#31 By (74.96.177.17|74.96.177.17) on 2014-01-22 13:09

Very nice site! cheap cialis

#32 By (170.89.5.1|170.89.5.1) on 2014-01-22 13:09

Hello! gcbckae interesting gcbckae site! I'm really like it! Very, very gcbckae good!

#33 By (63.228.76.15|63.228.76.15) on 2014-01-22 21:41

Very nice site!

#34 By (153.170.198.66|153.170.198.66) on 2014-01-22 21:41

Hello!
gyne_lotrimin online

#35 By (182.52.235.15|95.211.195.146, 182.52.235.15) on 2014-01-26 23:47

ขอบคุณสำหรับข้ิอมูลนะค่ะ

#36 By Khwan (115.87.178.234|115.87.178.234) on 2014-01-27 17:30

Hello!
cheap avandamet

#37 By (37.32.117.44|95.211.195.146, 37.32.117.44) on 2014-01-29 15:31

Hello!
about lasix

#38 By (112.4.17.152|112.4.17.152) on 2014-01-29 15:31

Hello!
about mexitil

#39 By (188.215.51.110|188.215.51.110) on 2014-01-29 15:33

Hello!
cialis online uk

#40 By (69.50.64.153|95.211.195.146, 69.50.64.153) on 2014-01-29 16:10

Hello!
viagra online uk

#41 By (193.93.13.121|193.93.13.121) on 2014-01-29 16:10

Hello!
cialis

#42 By (115.29.242.125|95.211.195.146, 115.29.242.125) on 2014-01-29 16:11

Hello!
cialis dosage instructions

#43 By (14.139.210.244|95.211.195.146, 14.139.210.244) on 2014-01-29 16:11

Hello!
tadalafil

#44 By (180.180.121.237|95.211.195.146, 180.180.121.237) on 2014-01-30 18:24

Hello!
viagra

#45 By (117.102.86.122|95.211.195.146, 117.102.86.122) on 2014-01-30 18:24

Hello!
canadian cialis

#46 By (210.211.125.25|95.211.195.146, 210.211.125.25) on 2014-01-30 18:25

Hello!
cialis

#47 By (94.241.144.215|95.211.195.146, 94.241.144.215) on 2014-01-30 18:25

Hello!
viagra pharmacy

#48 By (82.77.58.30|95.211.195.146, 127.0.0.1, 82.77.58.30) on 2014-02-06 18:05

Hello!
generic cialis message board

#49 By (123.103.58.60|95.211.195.146, 123.103.58.60) on 2014-02-06 18:05

Hello!
cialis dosage instructions

#50 By (218.108.242.108|95.211.195.146, 218.108.242.108) on 2014-02-06 18:06