ผู้จัดทำ : นายจีระศักดิ์  บุญยศ;นางสาวปิยวรรณ  ทาเวียง ;นางสาวศิริพร  ตันชุ่ม 

โครงสร้างทางการเงิน  FINANCIAL STRUCTURE

                โครงสร้างทางการเงิน หมายถึง  แหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหมายถึงข้อมูลเฉพาะส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลนั่นเอง

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนเฉพาะส่วนของเงินทุนระยะยาวทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งได้แก่ หนี้สินไม่หมุนเวียนและ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เรียกว่า โครงสร้างเงินทุน ซึ่งเป็นเงินทุนหลักที่ธุรกิจใช้เพื่อลงทุน ดังนั้น โครงสร้างเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเงิน               

 โครงสร้างทางการเงิน = หนี้สินหมุนเวียน + หนี้สินไม่หมุนเวียน+ ส่วนของผู้ถือหุ้น

                โครงสร้างของเงินทุน หมายถึง การจัดหาเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ ซึ่งได้แก่หนี้สินระยะยาว หุ้นบุริมสิทธิ

และส่วนของผู้ถือหุ้น โครงสร้างจองเงินทุนจะไม่รวมหนี้สินระยะสั้น ดังนั้นโครงสร้างของเงินทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเงิน               

 โครงสร้างเงินทุน = หนี้สินไม่หมุนเวียน+ ส่วนของผู้ถือหุ้นตลาดการเงิน (Financial Markets)               

                ตลาดการเงินเป็นแหล่งเงินทุนซึ่งทำหน้าที่ให้กู้ยืมและลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ

ตลาดการเงินที่ไม่เป็นทางการหรือตลาด OTC

หมายถึง  แหล่งที่มีการระดมเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว

จากแหล่งเงินทุนที่ไม่มีกฎหมายควบคุม ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา ตลาดการเงินที่ไม่เป็นทางการโดยทั่วไปจะไม่มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบมากนัก อาจไม่มีหลักเกณฑ์การกู้ยืม ไม่มีข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง

และแน่นอน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการกู้ยืมสูงตลาดการเงินที่เป็นทางการ (Organized Financial Market)

                หมายถึง แหล่งที่มีการระดมเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวจาก

สถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แน่นอน ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคล

การกู้ยืมมีหลักฐาน เช่น การทำสัญญากู้เงินและการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น มีการบันทึกข้อมูลสินเชื่อ การให้กู้ยืม

ในตลาดการเงินที่เป็นทางการมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ำกว่าการให้กู้ยืมในตลาดการเงินที่ไม่เป็นทางการ บทบาทของตลาดการเงิน                                  

ตลาดการเงิน เป็นตลาดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงินตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

โดยเปลี่ยนเงินออมไปเป็นการลงทุนทั้งในรูปของการให้สินเชื่อ และการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดการเงิน

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ตลาดเงิน (Money market) คือตลาดที่มีการระดมเงินจากประชาชนและการให้ สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี

ทั้งแก่ภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุ

การไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วเงินคลัง เป็นต้น

2. ตลาดทุน (Capital market) คือ แหล่งระดมเงินทุนได้โดยผ่านการกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจะระดม

เงินทุนจากผู้มีเงินออมในรูปของการรับฝากหรือกู้ยืมเงิน โดยมีผลตอบแทนเป็นการจูงใจคือดอกเบี้ย

2.1   ตลาดสินเชื่อทั่วไป  สามารถระดมเงินทุนได้โดยผ่านการกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน

ซึ่งจะระดมเงินจากผู้มีเงินออมในรูปของการรับฝากหรือกู้ยืมเงิน โดยมีผลตอบแทนเป็นการจูงใจคือดอกเบี้ย

                2.2   ตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้  เป็นตลาดที่มีการออดตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ เช่น

               หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และพันธบัตร เป็นต้น                นอกจากนั้น ทั้งสองตลาดนี้ ยังสามารถแบ่งออกเป็น

1.     ตลาดแรก (Primary market) คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์จากองค์กรหรือ

บริษัทผู้ออกโดยตรง โดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ หรือกองทุนรวมใดๆ

2.     ตลาดรอง  (Secondary market) คือตลาดที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคยถูกทำการซื้อขาย

มาแล้วในตลาดแรก ส่วนใหญ่มักจะซื้อผ่านคนกลาง เช่น สถาบันการเงิน ท่านอาจจะจำลักษณะ

ของตลาดรองว่าคล้ายๆ กับตลาดขายของมือสอง ซึ่งเป็นตลาดที่มีไว้สำหรับเปลี่ยนมือ

หลักทรัพย์เท่านั้น  การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น (Short-Term  Financing)

                เงินทุนระยะสั้น  หมายถึง  เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 จำนวนและระยะเวลาของเงินทุนระยะสั้นที่ธุรกิจต้องจัดหามานั้น  ได้จาการจัดทำงบประมาณเงินสดแหล่งเงินทุนระยะสั้นสินเชื่อทางการค้า    (Trade Credit)
 • ผู้ขายมอบสินค้าให้ก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงิน (เงินทุนที่เกิดโดยอัตโนมัติ)
 • เงื่อนไขของสินเชื่อการค้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับ
  • การกำหนดเวลาเริ่มต้น (EOM หรือ วันที่ที่ปรากฏในใบกำกับสินค้า)
  • การกำหนดเวลาที่ได้รับส่วนลด
  • การกำหนดอัตราส่วนลด
  • การกำหนดเวลาชำระหนี้สิน
  • เช่น 2/10, n/30 EOM
ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ มีฐานะทางการเงินที่ดี
 • ต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
 เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีหลักประกันเงินกู้เฉพาะกรณี (Transaction Loan)
 • กู้เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่ระบุระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
 • พิจารณาเป็นโครงการไป
แบบกำหนดวงเงินกู้ (Line of Credit)
 • เป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารกับลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการโดยธนาคารกำหนดวงเงินสูงสุดในการให้กู้
 • ข้อตกลงดังกล่าวโดยทั่วไปอายุไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบกำหนดอาจขอต่อสัญญาใหม่
 เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีหลักประกันเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Credit)
 • เป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารกับลูกค้าอย่างเป็นทางการ
 • ผู้กู้สามารถกู้เงินจากธนาคารจนครบวงเงินที่ตกลงไว้
 • ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee)
 ต้นทุนการกู้ยืม (Cost of Borrowing)อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)
 • คิดจากความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และจำนวนเงินขอกู้
  • Collect Basis             - จ่ายดอกเบี้ยเมื่อถึงวันครบกำหนด
  • Discount Basis           - หักดอกเบี้ยออกจากเงินต้นทันที
 • เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ย 1,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี หาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate)
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accruals)
 • ถือเป็นแหล่งเงินทุนอัตโนมัติ
 • ค่าแรงค้างจ่าย ค่าภาษีค้างจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินสดออกไป
แหล่งเงินทุนระยะสั้น 1. เครดิตการค้า ( Trade Credit )
2. ตราสารพาณิชย์ ( Commercial Paper )
3. เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ( Short Term Loans)
เครดิตการค้า มี 3 รูปแบบคือ

 1. บัญชีเงินเชื่อ ( Open Account ) หมายถึง ผู้ขายสินค้าส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อพร้อมทั้งใบแจ้งหนี้ ซึ่งแสดงรายการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับราคาสินค้า จำนวนสินค้า ยอดเงินที่ต้องชำระโดยผู้ซื้อไม่ต้องเซ็นหลักฐานใดๆที่แสดงความเป็นหนี้อย่างเ

ป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายจะมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ซื้อก่อน

2. ตั๋วเงินจ่าย ( Note Payable ) ในกรณีนี้ผู้ขายจะขอให้ผู้ซื้อลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อรับรองสภาพการเป็นหนี้

 ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้จะระบุวันที่ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินไว้อย่างชัดเจน

3. ตั๋วแลกเงิน ( Trade Acceptance ) เป็นวิธีการที่ผู้ซื้อต้องเซ็นรับรองการเป็นหนี้ไว้เป็นหลักฐาน ผู้ขายจะออกดราฟท์ใ

ห้ผู้ซื้อเซ็นรับรองว่าจะชำระหนี้ภายในกำหนด และเมื่อถึงกำหนดจะให้นำ ดราฟท์นั้นไปขึ้นเงินที่ธนาคารใด เมื่อผู้ซื้อเ

ซ็นแล้วดราฟท์ก็จะกลายเป็นตั๋วแลกเงิน และตั๋วแลกเงินนี้สามารถนำไปขายลดในท้องตลาดเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีการชำระเงินค่าสินค้าตามเครดิตการค้า  มี 2 ลักษณะ  ดังนี้

1. การชำระเงินค่าสินค้าในวันครบกำหนดการค้า (Payment on the Final Due Date) กรณีเงื่อนไขไม่มีส่วนลดเงินสด 

ธุรกิจจะชำระเงินค่าสินค้าในวันครบกำหนดชำระแต่ถ้าเงื่อนไขการขายมีส่วนลดเงินสด  ผู้ซื้ออาจชำระเงินภายใน

กำหนดเวลาที่ให้ส่วนลดเงินสดโดยได้รับส่วนสดหรืออาจชำระเงินในวันครบกำหนดโดยไม่รับส่วนลดเงินสดก็ได้

2. การยืดระยะเวลาชำระหนี้  (Streching Accounts Payable/ Leaning on the Trade) เป็นการ  ยืดระยะเวลาชำระหนี้

หลังจากวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขการขาย การกระทำเช่นนี้ธุรกิจจะต้องเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการ

ไม่รับส่วนลดเงินสด ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเนื่องจากการชำระหนี้ช้ากว่ากำหนดชำระตามเงื่อนไขการขาย และที่สำคัญก็คืออาจทำให้เสียเครดิตในวงการค้า 

ข้อดีของเครดิตการค้า

1. เป็นแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ทั่วไปและหาได้ง่าย
2. ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. การขอเครดิตการค้าไม่ต้องทำเป็นทางการ
4. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเครดิตพอที่จะหาเงินจากแหล่งอื่น
5. มีความยืดหยุ่นสูง เช่นอาจจะเลื่อนเวลาการชำระเงินได้
 ตราสารพาณิชย์ (Commercial  Paper)

ตราสารพาณิชย์ คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุสั้นประมาณ 3 วัน - 9เดือน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ออกโดยบริษัท

ที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินน่าเชื่อถือ และสัญญาว่าจะจ่ายเงินแก่ผู้ถือตั๋ว ตลาดตราสารพาณิชย์ แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

1.       ตลาดตราสารพาณิชย์ที่ขายผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ ( Dealer Market ) ซึ่งผู้ค้าหลักทรัพย์จะคิดค่านายหน้าจากผู้ออกตราสาร                   

        2.        ตลาดตราสารพาณิชย์ที่ขายโดยผู้ออกโดยตรง ( Direct Placement Market ) วิธีนี้ผู้ออกตราสารจะขายให้นักลงทุนโดยตรง
ผู้ซื้อตราสารอาจจะเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือบริษัททั่วไป โดยซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร หารายได้
 

ข้อดีและข้อเสียของตราสารพาณิชย์

ข้อดี
1. อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
2. ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายเหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
3. ไม่ต้องมีหลักประกัน
ข้อเสีย
1. ผู้ซื้อตราสารมีเงินทุนจำกัดในบางช่วง ทำให้การขายตราสารไม่เป็นตามที่คาดไว้
2. ผู้ออกตราสารพาณิชย์ที่มีปัญหาทางการเงิน จะขาดความน่าเชื่อถือทำให้ขายตราสารได้ยาก
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ (Unsecured short-termloand) แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.  เงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Unsecured Loans ) คือ เงินกู้ประเภทที่สามารถชำระหนี้คืนในตัวมันเอง

( Self - liquidating ) ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ที่จัดหามาโดยการใช้เงินกู้ยืมนี้ รายได้ที่ได้กลับมาเปลี่ยนเป็นเงินสด

ไหลเข้ามาพอเพียงที่จะชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี

2.  เงินกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ( Secured Loans ) กรณีที่ธนาคารเห็นว่าผู้กู้มีความสามารถในการจ่ายเงินคืน

ไม่เพียงพอ จึงกำหนดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อลดความเสี่ยงภัยทางการเงิน ซึ่งพิจารณาจาก
1. กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจ
2. เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน
 

ประโยชน์ของการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้น

1. ต้นทุนต่ำกว่า เพราะกิจการจะชำระดอกเบี้ยของทุนเฉพาะช่วงที่นำมาใช้เท่านั้น

2. เกิดความสัมพันธ์กับธนาคารอย่าใกล้ชิด กู้ยืมเฉพาะเวลาที่ต้องการและชำระคืนทันทีเมื่อหมดความต้องการแหล่งเงินทุนระยะยาว (Long-Term Financing)

เงินทุนระยะยาว หมายถึง  เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 

โดยทั่วไปธุรกิจจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  แหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาว

จากแหล่งเงินทุนภายในและเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอก  เงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุน

ภายในเป็นเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงาน  ได้แก่กำไรสะสม  เงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอก

จัดหาได้หลายลักษณะ  เช่น  การกู้ยืมเงินทุนระยะยาวจากสถาบันการเงิน  การออกหุ้นกู้  หุ้นบุริมสิทธ์และ

หุ้นสามัญ  เป็นต้น แหล่งเงินทุนระยะยาวการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนโดยมีระยะเวลากู้ยืมมากกว่า 1 ปี
 • การจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายใน
  •  เงินลงทุนส่วนตัว
  • กำไรสะสมของกิจการ (retain profit)
 • การจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก
  • การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป
  • การออกหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ แก่บุคคลหรือสถาบันการเงิน ได้แก่ การขายหุ้นให้มหาชน
  • การออกหุ้นกู้, ฯลฯ

พันธบัตร หรือ หุ้นกู้   สัญญา (ตราสาร) ที่แสดงการกู้ยืมเงิน ระหว่างผู้กู้ (บริษัทผู้ออกตราสารหนี้) กับผู้ให้กู้ (ผู้ลงทุน/ ถือตราสารหนี้) โดยในสัญญาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมนั้น                

 หุ้นสามัญ

 • เป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุน (Equity)
 • โดยการออกจำหน่ายหุ้นสามัญ
 • ผู้ถือหุ้นสามัญมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทและมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้
  • การควบคุมบริษัท
  • สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ก่อน
หุ้นบุริมสิทธ์
 • เป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุน (Equity)
 • แต่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ผสมกึ่งหนี้สินและกึ่งหุ้นสามัญ
 • ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ คือ เงินปันผล (แต่จะระบุไว้คงที่ เช่นเดียวกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือพันธบัตร)
 • ปกติจะอยู่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา Par

 ประโยชน์ของการใช้แหล่งเงินทุนระยะยาว                                

1. ลดความเสี่ยง                                

 2. ให้ความมั่นคง                                

3. เพิ่มสภาพคล่อง  

edit @ 17 Sep 2008 10:18:05 by mis48-bf

Comment

Comment:

Tweet

#146 By (170.89.5.1|170.89.5.1) on 2014-07-15 11:05

#145 By (200.223.227.36|148.251.92.48, 200.223.227.36) on 2014-07-14 04:58

#144 By (200.223.227.36|148.251.92.48, 200.223.227.36) on 2014-07-14 04:57

#143 By (200.223.227.36|148.251.92.48, 200.223.227.36) on 2014-07-14 04:56

#142 By (110.173.49.18|148.251.91.38, 110.173.49.18) on 2014-06-25 06:12

#141 By (110.173.49.18|148.251.91.38, 110.173.49.18) on 2014-06-25 06:09

I actually got into this post. I located it to be fascinating and loaded with exclusive points of interest. I like to read material that makes me believe. Thank you for writing this fantastic content.

#140 By (125.227.240.212|125.227.240.212) on 2014-04-22 11:38

Keep working ,fantastic job!

#139 By (103.21.217.93|46.165.197.74, 103.21.217.93) on 2014-04-22 11:37

I'm seeking weblogs which all have fantastic guidance on what's popular and specifically what the top rated makeup is..

#138 By (103.248.248.158|46.165.197.74, 103.248.248.158) on 2014-04-22 11:36

you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

#137 By (195.175.62.190|46.165.197.74, 195.175.62.190) on 2014-04-22 11:36

griseofulvin isoelectric point

#136 By (187.28.44.60|46.165.197.74, 187.28.44.60) on 2014-04-22 11:36

Im thankful for the post. Great.

#135 By (194.186.163.90|46.165.197.74, 127.0.0.1, 194.186.163.90) on 2014-04-22 11:35

Hello!
cialis

#134 By (200.80.238.167|46.165.197.74, 200.80.238.167) on 2014-04-22 11:34

Hello!
viagra

#133 By (186.216.174.119|46.165.197.74, 186.216.174.119) on 2014-04-22 11:34

Hello!
cialis

#132 By (79.143.82.242|79.143.82.242) on 2014-04-22 11:33

Hello!
tadalafil online

#131 By (93.180.156.21|46.165.197.74, 93.180.156.21) on 2014-04-22 11:33

Hello!
viagra

#130 By (190.12.103.90|46.165.197.74, 190.12.103.90) on 2014-04-22 11:33

Hello!
viagra

#129 By (186.216.174.119|46.165.197.74, 186.216.174.119) on 2014-04-22 11:33

Hello!
generic viagra

#128 By (109.234.194.242|46.165.197.74, 109.234.194.242) on 2014-04-21 12:30

Hello!
cialis

#127 By (84.40.120.192|46.165.197.74, 84.40.120.192) on 2014-04-21 12:30

Hello!
order cialis

#126 By (111.161.126.89|46.165.197.74, 111.161.126.89) on 2014-04-21 12:29

Hello!
generic cialis

#125 By (200.192.215.138|46.165.197.74, 200.192.215.138) on 2014-04-19 03:31

Hello!
tadalafil

#124 By (188.136.216.129|46.165.197.74, 188.136.216.129) on 2014-04-19 03:30

Hello!
order cialis

#123 By (210.101.131.232|46.165.197.74, 210.101.131.232) on 2014-04-19 03:30

Hello!
generic cialis

#122 By (89.212.180.111|46.165.197.74, 89.212.180.111) on 2014-04-19 03:29

Hello!
viagra jokes

#121 By (190.0.9.202|46.165.197.74, 190.0.9.202) on 2014-04-18 12:25

Hello!
buy cheap viagra online uk

#120 By (181.65.199.36|46.165.197.74, 181.65.199.36) on 2014-04-18 12:25

Hello!
online cialis prescriptions

#119 By (46.44.251.204|46.165.197.74, 46.44.251.204) on 2014-04-18 12:25

Hello!
cialis generic cheapest price free shipping

#118 By (37.187.40.182|46.165.197.74, 37.187.40.182) on 2014-04-18 12:24

#117 By (92.39.247.14|92.39.247.14) on 2014-04-18 06:17

Hello!
cialis fedex overnight shipping

#116 By (118.96.138.7|46.165.197.74, 118.96.138.7) on 2014-04-17 00:33

Hello!
natural viagra alternatives

#115 By (109.206.113.48|46.165.197.74, 109.206.113.48) on 2014-04-15 07:43

Hello!
cheapest cialis and user 0

#114 By (77.237.132.163|46.165.197.74, 77.237.132.163) on 2014-04-15 07:43

Hello!
viagra

#113 By (133.18.5.63|133.18.5.63) on 2014-04-05 20:21

Hello!
cialis

#112 By (177.99.197.1|46.165.197.74, 177.99.197.1) on 2014-04-05 20:21

Hello!
order cheap viagra

#111 By (133.18.5.63|133.18.5.63) on 2014-04-05 20:21

Hello!
cheap order cialis

#110 By (221.181.104.12|46.165.197.74, 221.181.104.12) on 2014-04-05 20:20

Hello!
buy cheap cialis

#109 By (120.193.17.162|46.165.197.74, 120.193.17.162) on 2014-04-05 12:23

Hello!
viagra

#108 By (84.40.120.192|46.165.197.74, 84.40.120.192) on 2014-04-05 12:22

Hello!
cialis

#107 By (186.177.68.212|96.127.158.50, 186.177.68.212) on 2014-04-03 04:29

Hello!
viagra

#106 By (119.97.146.16|96.127.158.50, 127.0.0.1, 119.97.146.16) on 2014-04-03 04:28

Hello!
purchase viagra

#105 By (118.96.138.7|96.127.158.50, 118.96.138.7) on 2014-04-03 04:26

Hello!
generic viagra

#104 By (122.226.122.201|96.127.158.50, 122.226.122.201) on 2014-04-03 04:23

Hello!
cialis uk

#103 By (218.29.90.30|96.127.158.50, 218.29.90.30) on 2014-04-02 03:08

Hello!
viagra uk

#102 By (58.20.127.178|58.20.127.178) on 2014-04-02 03:08

Hello!
purchase viagra

#101 By (118.97.243.2|96.127.158.50, 118.97.243.2) on 2014-04-02 03:07

Hello!
generic viagra

#100 By (122.226.122.201|96.127.158.50, 122.226.122.201) on 2014-04-02 03:07

Hello!
viagra sale

#99 By (221.4.134.231|96.127.158.50, 221.4.134.231) on 2014-04-02 03:07

Hello!
cialis

#98 By (177.107.97.245|96.127.158.50, 177.107.97.245) on 2014-04-01 19:22

Hello!
viagra

#97 By (186.215.128.214|96.127.158.50, 186.215.128.214) on 2014-04-01 19:22