บทที่ 7 : งบจ่ายลงทุน

posted on 19 Sep 2008 07:31 by mis48-bf

ผู้จัดทำ นายนรินทร์  คุ้มวงษ์ ; นางสาวสุพรรณิการ์  ต.วิเชียร ; นางสาวเจนจิรา  สำเร็จ

 

งบจ่ายลงทุน (Capital Budgeting) 

            บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงินประการหนึ่งคือการบริหารสินทรัพย์ถาวรหรือ

การจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์

หมุนเวียนได้ศึกษาในเรื่องของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนล้ว แต่การจัดสรรเงินลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องทำงบจ่ายลงทุน  ความสำคัญของงบจ่ายลงทุน

 

            งบจ่ายลงทุนเป็นการวางแผนทางการเงินระยะยาว การจัดทำงบจึงต้องจัดทำในรูปของ

โครงการ เพราะโครงการจะมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลด้าน

การเงิน ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านการผลิตและอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ

ตัดสินใจลงทุน  โครงการลงทุนที่จัดทำขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์โครงการลงทุน

(Project Investment Analysis) และอื่นๆ   การตัดสินใจจ่ายลงทุน

 

            ในการดำเนินงานของกิจการจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในด้านต่าง ๆ

เช่นการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยขึ้น การสร้างโรงงานใหม่ การส่งเสริมการตลาด การวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดวางระบบน้ำเสียของโรงงาน การวางระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

 ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากซึ่งกิจการมีเงินลงทุนที่จำกัดและ

ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนั้นไม่แน่นอน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องทำการตัดสินใจการลงทุน

เพื่อให้กิจการได้ทราบถึงผลประโยชน์จากการลงทุน ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนและแผน

การใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานในอนาคต การวิเคราะห์การลงทุนมีความสำคัญต่อกิจการ

เป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบต่อการเจริญก้าวหน้าในอนาคต เป็นสิ่งที่กำหนดความเสี่ยง

ทางธุรกิจ ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จ ความสามารถในการบริหารงาน ดังนั้น  จำเป็นต้องอาศัย

เทคนิคและเครื่องมือทางการเงินรวมทั้งความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ที่กระทำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ บนรากฐานของการใช้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด  เหตุผลของการจัดทำงบจ่ายลงทุนในรูปของโครงการ มี 3 ประการ ดังนี้

 

1.  โครงการส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนสูง

 

2.  ระยะเวลาการลงทุนนาน

 

3.  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

กระบวนการจัดทำงบจ่ายลงทุน

 

การจัดทำงบจ่ายลงทุนมี 4 ขั้นตอนดังนี้

 

1.การพิจารณาประเภทโครงการลงทุน

 

2.การประมาณการกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปี

 

     2.1 โครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่า การลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่า

จะเป็นการเปลี่ยนสินทรัพย์เก่าออกไป โดยสินทรัพย์เก่าสามารถขายได้ การคำนวณหา

กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีหลังภาษีและเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการที่เรียกว่า

เงินจ่ายลงทุนสุทธิ (ณ ปีที่ 0) มีวิธีการ ดังนี้  

 

(1) เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ (C0)         

 

มูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่

 

หัก  เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า  - มูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่ 

 

ราคาตามใบกำกับสินค้า

 

บวก  ค่าขนส่ง

 

       ค่าติดตั้ง

 

       ค่าใช้จ่ายอื่นจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้

 

- เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า

 

ราคาขายสินทรัพย์เก่า

 

หัก   ภาษีเงินได้ที่ประหยัดได้กรณีขาดทุนจากการขาย

( หรือ หัก ภาษีจ่ายกรณีขายสินทรัพย์และมีกำไรจากการขาย)   

 

การคำนวณเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ            

 

          มูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่

 

                       ราคาทุนตามใบกำกับสินค้า                           xx

                       

                        ค่าติดตั้ง และอื่นๆ                                      xx

                       

                        รวม                                                                 xxx

         

                 รายได้สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า

                

                         มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เก่า                  xxx

           

                   หัก  ราคาขายสินทรัพย์เก่า                               (xx)                    

                  

                          กำไร (ขาดทุน)                                         xx

           

                  (หัก ภาษีจ่าย ) บวก ภาษีที่ประหยัดได้                  xx

           

                  บวก  ราคาขายสินทรัพย์เก่า                                xx

                  

                          รายได้สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า                          xxx

                    

                          เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ                                                   xxx    

 

(2) การคำนวณกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปี (Net Cash Flow)     

 

    รายจ่ายที่ประหยัดได้                                                                  xx

 

    หัก  ค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม                                       

 

                  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใหม่                   xx

 

                              ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเก่า        xx                     xxx

 

                  กำไรก่อนภาษี      &nbs