บทที่ 7 : งบจ่ายลงทุน

posted on 19 Sep 2008 07:31 by mis48-bf

ผู้จัดทำ นายนรินทร์  คุ้มวงษ์ ; นางสาวสุพรรณิการ์  ต.วิเชียร ; นางสาวเจนจิรา  สำเร็จ

 

งบจ่ายลงทุน (Capital Budgeting) 

            บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงินประการหนึ่งคือการบริหารสินทรัพย์ถาวรหรือ

การจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์

หมุนเวียนได้ศึกษาในเรื่องของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนล้ว แต่การจัดสรรเงินลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องทำงบจ่ายลงทุน  ความสำคัญของงบจ่ายลงทุน

 

            งบจ่ายลงทุนเป็นการวางแผนทางการเงินระยะยาว การจัดทำงบจึงต้องจัดทำในรูปของ

โครงการ เพราะโครงการจะมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลด้าน

การเงิน ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านการผลิตและอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ

ตัดสินใจลงทุน  โครงการลงทุนที่จัดทำขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์โครงการลงทุน

(Project Investment Analysis) และอื่นๆ   การตัดสินใจจ่ายลงทุน

 

            ในการดำเนินงานของกิจการจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในด้านต่าง ๆ

เช่นการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยขึ้น การสร้างโรงงานใหม่ การส่งเสริมการตลาด การวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดวางระบบน้ำเสียของโรงงาน การวางระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์

 ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากซึ่งกิจการมีเงินลงทุนที่จำกัดและ

ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนั้นไม่แน่นอน ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องทำการตัดสินใจการลงทุน

เพื่อให้กิจการได้ทราบถึงผลประโยชน์จากการลงทุน ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนและแผน

การใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานในอนาคต การวิเคราะห์การลงทุนมีความสำคัญต่อกิจการ

เป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบต่อการเจริญก้าวหน้าในอนาคต เป็นสิ่งที่กำหนดความเสี่ยง

ทางธุรกิจ ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จ ความสามารถในการบริหารงาน ดังนั้น  จำเป็นต้องอาศัย

เทคนิคและเครื่องมือทางการเงินรวมทั้งความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ที่กระทำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ บนรากฐานของการใช้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด  เหตุผลของการจัดทำงบจ่ายลงทุนในรูปของโครงการ มี 3 ประการ ดังนี้

 

1.  โครงการส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนสูง

 

2.  ระยะเวลาการลงทุนนาน

 

3.  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

กระบวนการจัดทำงบจ่ายลงทุน

 

การจัดทำงบจ่ายลงทุนมี 4 ขั้นตอนดังนี้

 

1.การพิจารณาประเภทโครงการลงทุน

 

2.การประมาณการกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปี

 

     2.1 โครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่า การลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เก่า

จะเป็นการเปลี่ยนสินทรัพย์เก่าออกไป โดยสินทรัพย์เก่าสามารถขายได้ การคำนวณหา

กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีหลังภาษีและเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการที่เรียกว่า

เงินจ่ายลงทุนสุทธิ (ณ ปีที่ 0) มีวิธีการ ดังนี้  

 

(1) เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ (C0)         

 

มูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่

 

หัก  เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า  - มูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่ 

 

ราคาตามใบกำกับสินค้า

 

บวก  ค่าขนส่ง

 

       ค่าติดตั้ง

 

       ค่าใช้จ่ายอื่นจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นสามารถใช้งานได้

 

- เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า

 

ราคาขายสินทรัพย์เก่า

 

หัก   ภาษีเงินได้ที่ประหยัดได้กรณีขาดทุนจากการขาย

( หรือ หัก ภาษีจ่ายกรณีขายสินทรัพย์และมีกำไรจากการขาย)   

 

การคำนวณเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ            

 

          มูลค่าตามราคาทุนของสินทรัพย์ใหม่

 

                       ราคาทุนตามใบกำกับสินค้า                           xx

                       

                        ค่าติดตั้ง และอื่นๆ                                      xx

                       

                        รวม                                                                 xxx

         

                 รายได้สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า

                

                         มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เก่า                  xxx

           

                   หัก  ราคาขายสินทรัพย์เก่า                               (xx)                    

                  

                          กำไร (ขาดทุน)                                         xx

           

                  (หัก ภาษีจ่าย ) บวก ภาษีที่ประหยัดได้                  xx

           

                  บวก  ราคาขายสินทรัพย์เก่า                                xx

                  

                          รายได้สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์เก่า                          xxx

                    

                          เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ                                                   xxx    

 

(2) การคำนวณกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปี (Net Cash Flow)     

 

    รายจ่ายที่ประหยัดได้                                                                  xx

 

    หัก  ค่าเสื่อมราคาส่วนเพิ่ม                                       

 

                  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใหม่                   xx

 

                              ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเก่า        xx                     xxx

 

                  กำไรก่อนภาษี                                                            xxx

 

     หัก  ภาษีเงินได้กำไรสุทธิหลังภาษี                                           xxx

 

บวก ค่าเสื่อมราคา ส่วนเพิ่ม                                                              xx

 

                  กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปี                                   xxx     

2.2โครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

 

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จะต้องลงทุนเครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

วิธีการคำนวณเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิและกระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปีกระทำ

ได้ดังต่อไปนี้

 

เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ  คือ มูลค่าทุนของเครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่

 

กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิรายปี  คือ

 

            รายรับ(ยอดขาย) ของผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่                               xx

 

            หัก  ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน                              xx

 

      ค่าเสื่อมราคาประจำงวดเครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่                  xx

 

      ภาษีเงินได้                                                                xx

           

            บวก ค่าเสื่อมราคาประจำงวดเครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่                 xx     

 2.3 โครงการลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดเก่า  <