...

posted on 19 Sep 2008 09:21 by mis48-bf

 

 

:: วัตถุประสงค์ :: 

Blog นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

รายวิชา การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

 

โดย

นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 4

edit @ 19 Sep 2008 09:27:22 by mis48-bf

edit @ 19 Sep 2008 09:28:10 by mis48-bf

Comment

Comment:

Tweet

ดีคับ เมื่อจบหลักสูตรการสอนแร้ว ผมจะได้ไปเล่นหุ้น เผื่อจะรวยทางลัดมั่ง

blog ผมก้อเขียนเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความรู้เหมือนกัน เรามันมีอุดมคติ เหมือนกันคับ

#1 By A Ro Ka Ya on 2008-09-19 09:50